STOV Agrosvit

STOV Agrosvit

Address: 62562, Kharkiv region, Vovchansky district, s. Shestakovo

Telephone: (05741) 62531

Equipments: destratifiers VSL – 4 m – 12 pieces

Photo report

STOV Agrosvit
STOV Agrosvit
STOV Agrosvit