JLLC “VILSHANKA”

JLLC “VILSHANKA”

Адрес: 19523, Cherkasy region., Gorodishchensky district, urban-type settlement Olkhovaya


Телефон: 0473422732


Оборудование: Milk taxi 260l with pasteurization function

Photo report

JLLC “VILSHANKA”
JLLC “VILSHANKA”
JLLC “VILSHANKA”
Feedback