FOP Maximenko V.V.

FOP Maximenko V.V.

FOP Maximenko V.V.

Address – village Nizhnia Khortytsia, Zaporozhye district, Zaporozhye region

Type of equipment – Dachshund taxi 150 l

Photo report

FOP Maximenko V.V.
FOP Maximenko V.V.
Feedback