FARMERSKE STATE “STEP”

FARMERSKE STATE “STEP”
Адрес: 19200, Cherkasy region., Zhashkovsky district, city Zhashkov

Телефон: 0474761048

Оборудование: Milk Taxi 150L with pasteurization function

Photo report

FARMERSKE STATE “STEP”
FARMERSKE STATE “STEP”
FARMERSKE STATE “STEP”
FARMERSKE STATE “STEP”
Feedback