CAP AF “RUSSIA”

CAP AF “RUSSIA”

CAP AF “RUSSIA”

Address – 71162, Zaporozhye., Berdyansk region, village Novopetrivka

Telephone – (06140) 91139

Equipment – Milk taxi

Photo report

CAP AF “RUSSIA”
CAP AF “RUSSIA”
CAP AF “RUSSIA”
CAP AF “RUSSIA”
CAP AF “RUSSIA”