AO Dovzhenko AF Poltava region Shishatsky district

AO Dovzhenko AF Poltava region Shishatsky district
AF Dovzhenko. Address – Khvoshche village, Shishatsky district, Poltava region, 38030, Phone – +38 0535298193 Type of equipment – Automatic feeding system for 100-120 heads of H & L 100 calves

Photo report

AO Dovzhenko AF Poltava region Shishatsky district
AO Dovzhenko AF Poltava region Shishatsky district
AO Dovzhenko AF Poltava region Shishatsky district
AO Dovzhenko AF Poltava region Shishatsky district
AO Dovzhenko AF Poltava region Shishatsky district
AO Dovzhenko AF Poltava region Shishatsky district
Feedback